Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Programes ocupacionals

Programes que combinen accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses, amb l’objectiu de facilitar l’accés a una experiència professional, mitjançant el contracte per a la formació, i el retorn al sistema educatiu.

JOVES PER L’OCUPACIÓ

programa que pretén millorar l’ocupabilitat de les persones joves, i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals suficients que els permeti la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional. definint mesures i posant en marxa programes, que com aquest, els ajudi a definir i a construir la seva trajectòria professional.

El Programa “Joves per l’ocupació” és un programa innovador de formació en alternança amb l’experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu.

Els principals objectius del programa “Joves per l’ocupació” és donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu. Les actuacions a desenvolupar són:

1.  Tutorització i acompanyament a la inserció: consta d’un conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, a la persona jove. Al llarg de tot el programa i combina mecanismes de diagnosi, informació, assessorament i motivació amb l’acompanyament a la inserció.

2.  Actuacions de formació

2.1. Formació professionalitzadora: amb objectiu de millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció i és obligatòria per a tots els participants.

La formació que es realitza és un certificat de nivell 2 de la familia professional Informàtica i Comunicacions en l’especialitat “Confecció i publicació de pàgines web”

2.2. Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu

2.3. Formació complementària

2.4. Formació per a l’obtenció del títol de graduat en l’ESO: actuació necessària per a les persones que no disposin d’aquest titulació.

3.  Promoció de la participació d’empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre

4.  Experiència professional en empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball.

 Amb l’objectiu de completar la qualificació professional obtinguda mitjançant la formació i obrir a cada participant una porta al mercat de treball que afavoreixi la seva ocupabilitat posterior.

  •  formalització d’un contracte de treball d’acord amb la normativa vigent en el seu moment i d’acord amb les condicions establertes al corresponent conveni laboral del sector o de l’empresa.
  •  durada obligatòria mínima de sis mesos. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial i en aquest segon cas no podrà ser inferior a 25 hores setmanals.

El programa ofereix al teixit empresarial del territori la possibilitat de col·laborar en el projecte disposant d’alumnes/treballadors formats i qualificats i d’incentivar la contractació mitjançant la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya de les despeses salarials de l’empresa derivades de la contractació amb un quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, sent aquesta subvenció compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

IMFE Mas Carandell facilitarà la tramitació amb el SOC de la subvenció a les empreses.

ATURATS DE LLARGA DURADA

Programa específic per a les persones que pateixen una situació d’atur de llarga durada per tal d’afavorir la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral. L’objectiu d’aquest programa és promoure la formació i la contractació de les persones que porten més de 12 mesos inscrites com a demandants d’ocupació, i que ja no reben ni prestació ni subsidi per desocupació. El programa consisteix en un tractament individualitzat que utilitza diferents mecanismes ocupacionals: orientació, formació, experiència laboral i suport individual a la inserció, creant un itinerari ocupacional i integral.

Les actuacions a desenvolupar són:

 A. Tutorització

La tutorització i acompanyament a la inserció inclou un conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, a la persona que hi participa al projecte per tal que identifiqui i desenvolupi els seus recurosos i competències.

 B. Formació

  • Formació professionalitzadora: té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció, i és obligatòria per a totes les persones que hi participen en el projecte.

La formació que es realitza és un certificat de nivell 1 de la familia professional d’Administració i gestió en l’especialitat “Operacions auxiliars en administració”

  • Formació complementària
  • Pràctiques formatives en entorn laboral productiu

C. Promoció

Els objectius de la promoció de la participació d’empreses i/o entitats sense ànim de lucre són: fomentar la participació d’aquestes entitats en el programa mitjançant la contractació laboral; augmentar les oportunitats d’inserció laboral de les persones que hi participen en el projecte, i satisfer les necessitats de les empreses i de les entitats que participin en el programa. Haurà d’incloure accions d’informació relatives a la contractació de les persones participants, a les subvencions previstes i a l’assessorament en la formalització dels contractes i en la tramitació de les sol·licituds de subvenció.

D. Experiència professional

Amb l’objectiu de completar la qualificació professional obtinguda mitjançant la formació i obrir a cada participant una porta al mercat de treball que afavoreixi la seva ocupabilitat posterior.

  •  formalització d’un contracte de treball d’acord amb la normativa vigent en el seu moment i d’acord amb les condicions establertes al corresponent conveni laboral del sector o de l’empresa.
  •  Durada obligatòria mínima de sis mesos. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial.

El programa ofereix al teixit empresarial del territori la possibilitat de col·laborar en el projecte disposant d’alumnes/treballadors formats i qualificats i d’incentivar la contractació mitjançant la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya de les despeses salarials de l’empresa derivades de la contractació amb un quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, sent aquesta subvenció compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

IMFE Mas Carandell facilitarà la tramitació amb el SOC de la subvenció a les empreses.

INFORMACIÓ PROGRAMA I CONTRACTACIÓ