Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Matriculació

La matrícula als cursos de Mas Carandell es pot fer personalment a la secretaria del centre o bé per Internet, a través del web mascarandell.cat, i des de la pàgina concreta de cada curs.

Es considera que la matrícula s’ha formalitzat quan l’alumne/a o empresa ha abonat el total de l’import del curs, llevat dels casos amb possibilitat de fraccionament. En els casos que cal acreditar algun requisit d'accés al curs no es considera matriculat fins que no es presenti a la secretaria del centre la documentació original.

Les accions formatives i ocupacionals subvencionades inicialment no admeten matrícula, però sí permeten preinscripció al procés de selecció.

Es recomana consultar els apartats de Normes i Preus especials per efectuar correctament i de manera més avantajosa el procés de matrícula.