Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Data: 
Dijous, 9 Novembre 2017 a Dimarts, 5 Desembre 2017
Entitat: Fundació Mas Carandell
Professorat: 
Francesc Mateu
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
25 hores
Horari: 
Dt i dj de 18 a 21h. Últim dia de 17 a 21h
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Agroalimentari
Preu: 
170 €
Destinat: 
Majors de 16 anys

Objectius: 
Assolir l'acreditació i la capacitació de nivell bàsic per aplicar i manipular productes fitosanitaris d'ús professional, segons Annex ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny per a l'obtenció del carnet obligatori

Continguts: 

Plagues. Productes fitosanitaris. Riscos derivats de l'ús de productes fitosanitaris per al medi ambient. Perillositat per a la salut. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició . Pràctiques d'identificació i utilització d'EPIs. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius. Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació. Mètodes d'aplicació. Factors per una aplicació eficient i correcta. Equips d'aplicació: descripció i funcionament. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari. Normativa de prevenció de riscos laborals. Mètodes per identificar productes il·legals i riscos associats al seu ús. Infraccions, sancions i delictes.

Observacions: 
Bonificable per la Fundació Tripartita. Demaneu la gestió de la bonificació 15 dies abans de l'inici. Mas Carandell és centre homologat. El carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris és obligatori per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació. Segons normativa, per adquirir i aplicar un producte fitosanitari, cal acreditar coneixements de plagues i males herbes així com dels productes que s'utilitzaran i els mètodes correctes d'aplicació. Per utilitzar i comercialitzar productes fitosanitaris és obligatori tenir el carnet d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris, que és personal i intransferible, i ser major de 16 anys. El preu públic pel dret d'examen i expedició del certificat és de 13€, inclòs en el preu del curs. També està inclòs en el preu de curs el llibre oficial. La sol·licitud per a l’expedició del carnet es realitza amb un imprès normalitzat que es descarrega del web http://www.gencat.cat/agricultura. A l’imprès cal incloure les dades identificatives i s'ha d'acompanyar d’una còpia del certificat acreditatiu de la capacitació, o en el seu cas, de la titulació o formació esmentada en l’annex de l’ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny.