T’informem dels detalls de la normativa de matrícula als cursos i el procés de devolució d’ingressos


Normes de matrícula

La matrícula als cursos de Mas Carandell es pot fer personalment a la secretaria del centre, situat al carrer de Terol, 1, de Reus, o bé en aquest domini web, a través de la pàgina de cada curs.

Es considera que la matrícula s’ha formalitzat quan l’alumne/a o empresa ha abonat el total de l’import del curs, llevat dels casos amb possibilitat de fraccionament. En els casos que cal acreditar algun requisit d'accés al curs no es considera matriculat/ada fins que no es presenti a la secretaria del centre la documentació original.


Pagament

Es pot efectuar mitjançant ingrés a l’entitat bancària i al número de compte indicats al full de matrícula o amb targeta de crèdit o dèbit.

Es pot fraccionar el pagament dels cursos presencials i semipresencials de la Fundació de durada igual o superior a 4 mesos i import superior a 180 €. Els pagaments fraccionats es formalitzaran de la forma següent:

 1. Per imports de 180 € a 300 €, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% en formalitzar la matrícula i del 40% restant un mes després de l'inici de curs. Per a cursos començats la primera quinzena del mes, el pagament s'efectuarà el dia 15 i per a cursos començats a partir del 16, el pagament serà el dia 30.
 2. Per imports superiors als 300 €, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% en formalitzar la matrícula, un 25% un mes després de l'inici de curs i el 15% restant al cap de dos mesos de l'inici. Per a cursos començats la primera quinzena del mes, el pagament es farà el dia 15 i per a cursos començats a partir del 16, el pagament serà el dia 30.
 3. En els cursos que comencen un exercici econòmic i acaben al següent, els fraccionaments han de ser igual o majors que l'import de la periodificació dels ingressos totals de la matrícula. En cas que no ho siguin, s'adaptaran els fraccionaments al criteri de periodificació comptable. Aquesta periodificació s’efectuarà amb caràcter general i preferent atenent els mesos de desenvolupament de l'activitat en les respectives anualitats. 

Les persones interessades, abans de l’inici de curs, poden sol·licitar el fraccionament del pagament del preu de matrícula dels cursos presencials o semipresencials, diferent de l'establert al punt anterior, de la següent forma:

 1. Cursos de durada inferior a 40 dies no admeten fraccionament
 2. Cursos de durada igual o superior a 40 dies i import superior a 140 €: el fraccionament consisteix en el pagament del 70% al moment de formalitzar la matrícula i el 30% restant abans de la finalització del curs, els dies 15 o 30 de cada mes. Per cursos iniciats la primera quinzena del mes, el pagament es fa el dia 15 i per cursos començats entre el dia 16 i l'últim dia del mes, el dia 30.

El primer pagament es pot efectuar, mitjançant ingrés a l’entitat bancària, al número de compte indicat al full de matrícula i amb targeta de crèdit o dèbit abans de l’inici del curs. El segon pagament es domiciliarà, per la qual cosa la persona obligada al pagament haurà de facilitar un número de compte en el moment de formalitzar la matrícula.

Es pot fraccionar el pagament dels cursos de l’Institut de durada igual o superior a 4 mesos i import superior a 180 €. Els pagaments fraccionats es formalitzaran de la forma següent:

 1. Per imports de 180 € a 300 €, el fraccionament consistirà en el pagament del 60% al moment de formalitzar la matrícula a l’entitat bancària i al número de compte indicat i el 40% restant es domiciliarà un mes després.
 2. Per imports superiors a 300 €, el fraccionament consistirà en el pagament d’un 60% al moment de formalitzar la matrícula a l’entitat bancària i al número de compte indicat, i un 25% es domiciliarà transcorregut un mes i el 15% restant es domiciliarà transcorreguts dos mesos.

Els fraccionaments d'ambdues entitats s'autoritzaran per curs. Cal sol·licitar-los abans de l'inici d'aquest. En cas de matrícula amb fraccionament s'haurà d’acreditar a la secretaria del centre les dades bancàries al moment de formalitzar-la.


Devolució de matrícules

 • Existeix el dret a la devolució d’un 80% dels ingressos efectuats si s’avisa de la no assistència deu dies naturals abans de l’inici de curs.
 • Concretament, en casos de malaltia greu de la persona interessada o familiars al càrrec, o en altres circumstàncies excepcionals alienes a la voluntat de la persona matriculada, documentalment justificades, que impedeixin assistir al curs o a la utilització del servei, existeix el dret de devolució d'un 80% si es preavisa amb tres dies naturals abans de l'inici del curs en el cas de la Fundació, i un dia en el cas de l’Institut.
 • En els casos anteriors l’alumne/a té dret a triar entre el retorn del percentatge corresponent dels ingressos efectuats o proposar una altra persona perquè el/la substitueixi, sempre que reuneixi els requisits exigits per a l’assistència al curs.
 • Es requereix la presentació d’una sol·licitud (model d’instància) al centre per comunicar les circumstàncies esmentades.
 • No es retorna l’import de la matrícula un cop transcorreguts els terminis establerts anteriorment o una vegada iniciat el curs.
 • Existeix el dret a la devolució d'ofici d'aquells imports ingressats pels alumnes erròniament per sobre del preu establert.
 • Quan el centre anul·la una activitat o servei, es retorna el 100% de l’import ingressat.
 • Per tramitar la devolució de matrícula la persona interessada ha d'aportar un certificat de titularitat bancària signat electrònicament per l’entitat bancària. Si no és titular cal facilitar una autorització per escrit i signada.

Observacions

 • El centre es reserva el dret de canviar i/o anul·lar qualsevol activitat.
 • L’aprofitament del curs, la superació de la prova d’avaluació (si s’escau), i l’assistència a un 80% de les sessions permet obtenir el diploma acreditatiu lliurat per la Fundació o l’Institut IMFE Mas Carandell.
 • Per als cursos en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Educació de la Generalitat o el Ministeri d’Educació i Formació Professional es lliura una acreditació específica d’aquestes entitats, segons el compliment de la normativa específica en cada cas.
 • L’alumnat de l’Aula Mentor disposa de tres mesos per iniciar el curs en què s’ha matriculat des que es fa efectiva la matrícula. Les condicions econòmiques seran les vigents el dia d’inici del curs.