Et proposem gaudir dels avantatges dels nostres preus públics, abonaments i descomptes


Preus especials

Moltes accions formatives de Mas Carandell són subvencionades i, per tant, no tenen cost per les persones participants, però determinats cursos tenen un preu públic que cal fer efectiu al moment de matricular-te. Mas Carandell disposa de preus especials per facilitar l’accés de la ciutadania a la formació.


Abonaments

 • A 2 cursos: 5% de descompte en cada curs
 • A 5 cursos: 10% de descompte en cada curs
 • Abonament familiar: d'aplicació a les matrícules realitzades conjuntament entre parelles, pares/mares, fills/es i entre germans/es. Cal demostrar la condició de familiaritat aportant el llibre de família, certificat d'inscripció al registre de parelles de fet o document notarial acreditatiu.

Descomptes

Cal sol·licitar-los en formalitzar la matrícula aportant la documentació acreditativa.

5% de descompte:

 • Antic alumnat
 • Estudiants majors de 16 anys amb carnet d’estudiant
 • Titulars de la targeta jove de l’Ajuntament de Reus
 • Persones que pertanyin a família nombrosa, o bé, monoparental
 • Majors de 45 anys
 • Persones amb un grau de minusvalidesa superior al 33%

10% de descompte:

 • Persones en atur, presentant la targeta de l’atur actualitzada

Consideracions als abonaments i descomptes

 • Els cursos en línia de l'Aula Mas Carandell i de l'Aula Mentor comptabilitzen per adquirir abonaments, però estan exempts de descompte.
 • Els cursos subvencionats no computen per adquirir abonaments.
 • Cal indicar els cursos seleccionats en adquirir l'abonament.
 • Els descomptes i abonaments cal sol·licitar-los en formalitzar la matrícula i no són acumulables. No obstant això, la Fundació podrà aplicar els descomptes un cop formalitzada la matrícula, si la petició de la persona interessada es fa amb una antelació de quatre dies naturals abans de l'inici del curs.

Especial empreses

 • Acords i convenis de col·laboració: les persones associades a les diferents entitats amb les quals Mas Carandell té un acord, o bé, un conveni de col·laboració gaudiran dels respectius descomptes presentant el DNI i la documentació acreditativa d’associat/ada.
 • Bonificació de la formació: Tots els cursos de més de 2 hores, excepte els subvencionats, són bonificables davant la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). En el cas de cursos presencials i semipresencials es tramita la gestió d’aquest ajut de manera gratuïta a les empreses que ho sol·liciten individualment i mitjançant una agrupació, sempre que la documentació necessària es faciliti abans de l'inici del curs. No es realitza aquesta gestió gratuïta en l'oferta de cursos Mentor ni a la de l’Aula Mas Carandell.