Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Compromís amb la Igualtat d'oportunitats

La declaració del compromís de l'IMFE Mas Carandell amb la igualtat de gènere i lluita contra l'assetjament és la següent:

Mas Carandell té com a missió catalitzar oportunitats per un desenvolupament local integral i intel·ligent en l’àmbit de l’ocupació a Reus i al territori. Que aquesta missió es desenvolupa sustentant-se, entre d’altres, en el valor de la dignitat, equitat i igualtat d’oportunitats entre totes les persones.

El compromís de Mas Carandell envers la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes influeix en les relacions laborals, contractuals i l’entorn en el que desenvolupa la seva activitat. Així, s’ha elaborat el Pla d’Igualtat de Mas Carandell, amb l’objectiu general de garantir a l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell un entorn de treball no discriminatori.

El Pla d’igualtat conté mesures entorn els àmbits de cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés a l’organització, formació interna i/o contínua, promoció i/o desenvolupament professional, retribució, temps de treball i coresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

La Direcció de Mas Carandell declara públicament el seu compromís explícit per a promoure totes les accions que faran possible un entorn de treball no discriminatori, i de manera explícita, declara el seu compromís ferm de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de gènere.

La Direcció de Mas Carandell

Montserrat Pagès Pallisé

Reus, 18 d'octubre del 2021