Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 02/12/2021
Ex: 02/12/2021

Sostenibilitat i medi ambient

  • Conèixer les operacions bàsiques de posada en servei i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltiques i la legislació aplicable. Muntar i fer funcionar instal.lacions solars tèrmiques. Realitzar operacions bàsiques de muntatge d’estructures i components hidràulics d’instalacions solars tèrmiques. Realitzar operacions bàsiques de muntatge de circuits i equips elèctrics d’instalacions solar tèrmiques, tenint en compte la normativa d’aplicació.

Educació i formació

  • Conèixer i poder desenvolupar les tasques pròpies de la persona auxiliar d’educació especial (vetllador/a) així com les funcions d’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), en el marc de l'escola inclusiva. Adquirir eines i recursos per afavorir aquesta inclusió a l'escola d'infants amb necessitats educatives especials.
  • Dotar a la persona formadora que coneixements i eines per portar a terme la formació de manera on line
  • Aprendre els fonaments de l'educació infantil, així com les característiques del creixement i desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys.
  • Aprendre els fonaments de l'educació infantil, així com les característiques del creixement i desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys.
  • Apropar a la sexologia, les relacions eròtiques i a la sexualitat com a part fonamental del fet sexual humà oferint una visió general en les diverses etapes de la vida
  • Proposar enfocaments educatius globals que permetin treballar de forma pràctica i eficaç en els àmbits formals i no-formals. L'enfocament de projectes ofereix el marc metodològic que permet fer efectiva la integració d'aquestes eines i àmbits d'aprenenetatge.
  • Aprofundir en les característiques, la problemàtica de l'adolescència i les relacions per a prevenir conductes de risc i resoldre conflictes
  • Oferir tècniques per millorar la comunicació i convivència en l'àmbit familiar i escolar
  • Oferir coneixements d'història de l'art, tant des del punt de vista del desenvolupament artístic com des del de l'educació del gust.

Pàgines